مجتمع آموزش عالی لارستان

به آنانی که «راه» را از من پرسیده اند، چنین پاسخ داده ام: «این اکنون راه من است. راه شما کدام است؟» زیرا راه مطلق در کار نیست.

فردریش نیچه