مجتمع آموزش عالی لارستان

ارزنده ترين مرحله خرد، خودشناسي است.

امام رضا(ع)